© 2019 | www.s-work.com

งานกระจก อาคาร สำนักงาน

งานเหล็ก คุณจุดเริ่มต้นของ แสงสหมิตรสตีลเวิร์ค และเป็นที่มาของชื่อบริษัท ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท แต่เดิมก่อตั้งเป็นคณะบุคคล โดยใช้ชื่อว่า คณะบุคคล แสงสหมิตรสตีลเวิร์ค

ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านในงานเหล็กทุกชนิดไว้คอยบริการลูกค้าของเราในทุกกลุ่มงาน ทั้งงานโครงสร้าง งานตกแต่ง งานลอยตัว และงานตามแบบชนิดต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีด้านงานเชื่อมในปัจจุบัน ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานของเรามีความแม่นยำ และเรียบร้อยได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

 

ทางสามารถติดต่อทีมงานของเราเพื่อได้ทั้งทาง สายด่วน 091-007-6517

หรืออีเมลล์แบบพร้อมรายละเอียดมาที่ work@s-work.com

 

ทีมงานกระจก S-work

S-work Services

บริษัท แสงสหมิตร สตีลเวิร์ค จำกัด ติดต่อสายด่วน 099-320-1000